FANDOM


Yuri Yevgenyasyn Itchenko
Navn Yuri Yevgenyasyn Itchenko
Fødested Kislev City
Alder 40
Race Human (Kislevite, gospodar)
Proffesion Priest (Myrmidia)
Alias Heinz Edelbraun (Empire)